پیدا

درد....

درخواست حذف اطلاعات

همه زندگیم " درد" است؛ درد... نمی دانم عظمت این کلمه را درک می کنی یا نه؟ وقتی می گویم درد، تو به دردی فکر نکن که جسم انسان ممکن است از یک بیماری شدید بکشد... نه؛ روحم درد می کند...